GIF - Idræt på Tværs

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR G.I.F.

 1. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.
 2. Foreningens formål er at få medlemmerne til at mødes, dyrke idræt og have socialt samvær.
 3. Foreningen er medlem af DAI.
 4. Foreningens årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen inden sæson opstart
 5. Ordensreglement. Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement på baggrund af medlemmernes tilkendegivelser og bestyrelsens interne drøftelser. Dette ordensreglement skal alle medlemmer bestræbe at overholde i GIF - Idræt på Tværs regi. Det gældende ordensreglement skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside og medlemmer kan til en hver tid få udleveret det gældende ordensreglement.
 6. Udelukkelse og eksklusion. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Det er bestyrelsen der beslutter ovenstående.
 7. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne og bekendtgørelse på hjemmesiden.
 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens/formanden beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet. (Evt. forelæggelse af næste års budget)
  4. Indkomne forlag
  5. Valg i henhold til stk. 11
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af 1 revisor
  8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  9. Eventuelt

 9. Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom.
 11. Bestyrelsen består af min. 5, max. 10 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
  • Formand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
  • Næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år.
  • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
  • Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
  • Foreningen tegnes af kasseren som må have kort og netbank til kontoen.
  • Foreningens årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelsen.
  • Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
 12. Foreningen formue opbevares i en anerkendt bank. Kassereren må højst opbevare 2.000 kr.
  • Kassereren står for varetagelse at foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger.
  • Kassereren kan råde overforeningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgår kontrakter herom.
 13. Regnskabsåret er fra 1/1 - 31/12.
 14. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 15. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med ¾ af de fremmødtes stemmer for forslaget. Foreningens eventuelle overskud skal doneres til Socialpsykiatrisk Team som for beløbet skal afholde aktiviteter for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien.